Regulamin

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie dogether.pl
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach, przy czym wcześniej obowiązuje opłata rezerwacyjna wpłacana na zasadach opisanych przy kursach/warsztatach/wydarzeniach.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania i okazania na pierwszych zajęciach książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 4. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 6. Pies powinien być wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
 7. Zabrania się puszczania psów bez smyczy, chyba że na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia.
 8. Psy w czasie zajęć powinny znajdować się na smyczy o długości ok. 2m (nie nadają się smycze typu flexi).
 9. Szkoła DOGether nie stosuje metod, które mogą wywołać u psa ból. Z uwagi na powyższe na zajęciach nie są akceptowane kolczatki, łańcuszki zaciskowe oraz obroże elektryczne.
 10. Uczestnik stosujący przemoc wobec psa lub człowieka zostanie upomniany, a w konsekwencji może zostać usunięty z kursu. W takim przypadku Szkoła DOGether zastrzega sobie prawo do zachowania całości kwoty opłaconej przez Uczestnika za kurs.
 11. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 12. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 13. W czasie kursu będą zalecane uczestnikom ćwiczenia do samodzielnego wykonywania – są one elementem optymalnych wyników kursantów.
 14. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez email.
 15. W przypadku rezygnacji maksymalnie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot całej uiszczonej kwoty.
 16. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, w trakcie szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Szkoła DOGether zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 17. W szkoleniach mogą brać udział zdrowe, niewykazujące agresji do innych psów i ludzi psy oraz suki poza okresem cieczki, chyba że organizator pisemnie wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady.
 18. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do poinformowania o planowanej nieobecności na zajęciach najpóźniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
 19. W przypadku nieobecności zgłoszonej zgodnie z powyższym punktem uczestnik szkolenia ma prawo do uczestniczenia w zajęciach z następną grupą szkoleniową lub w terminie ustalonym z trenerem.
 20. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika szkolenia lub przez psy uczestnika szkolenia.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie, mailowo lub przez Facebook’a.
 24. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych oraz szkoleniowych.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.
 26. Niestosowanie się do Regulaminu szkoły może skutkować wydaleniem z kursu bez zwrotu opłaty za szkolenie.
Scroll to Top